Laith Matarweh Studio for Architecture

Piscina das Marés by Alvaro Siza Vieira

Porto - Portugal. Taken on July 21st 2022